Zarządzanie Ryzykiem w ramach Kontroli Zarządczej

Zarządzanie ryzykiem jest procesem realizowanym przez kierownictwo lub inny personel Jednostki lub Urzędu, którego celem jest identyfikacja potencjalnych zdarzeń, które mogą wywrzeć negatywny lub pozytywny wpływ na fragment lub całość zarządzanego obszaru, utrzymywanie tych zidentyfikowanych ryzyk w ustalonych i akceptowalnych granicach oraz zapewnienie rozsądnej realizacji tych celów w ramach danej Jednostki lub Urzędu.

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 wprowadziła do sektora finansów publicznych instytucję kontroli zarządczej, która stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, realizowany zgodnie ze standardami tzw. ładu korporacyjnego. Rozwiązania przyjęte w ramach tej ustawy stanowią ważny krok w kierunku poprawy sposobu i efektywności funkcjonowania jednostek samorządowych.

kontrola_zarzadcza

Zgodnie z art. 69 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009, kierownik jednostki sektora finansów pub-licznych jest odpowiedzialny za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej, której częścią, zgodnie z art. 68 Ustawy, jest zarządzanie ryzykiem.

Zakres oferty

Oferta firmy obejmuje zaprojektowanie i wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem, w szczególności:

Przeprowadzenie identyfikacji oraz oceny ryzyk;
Opracowanie rejestru i mapy ryzyk;
Wykonanie identyfikacji i opracowanie rejestru właścicieli ryzyk;
Zinwentaryzowanie odpowiedzi na ryzyko;
Sporządzenie projektu i dokumentacji procesu;
Sporządzenie procedury zarządzania ryzykiem;
Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie zarządzania ryzykiem.

W ramach posiadanych kompetencji oferujemy także pomoc naszych konsultantów w postaci stałego nadzoru nad funkcjonującym procesem zarządzania ryzykiem, czy też czynności doradczych mających na celu doraźne uporządkowanie elementów systemu zarządzania ryzykiem, bądź też całego systemu kontroli zarządczej.

Udostępnij: