Szkolenie RODO

Szkolenie RODO

Szkolenie dla Kadry Zarządzającej obejmuje następujące zagadnienia:

Zagadnienia wstępne dotyczące unijnej reformy ochrony danych;
Omówienie nowych i zmienionych definicji;
Przedstawienie zmian w zakresie „Zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych”;
Przedstawienie zmian w zakresie „Zgodności przetwarzania z prawem” (dotychczasowy art. 23 UODO – przesłanki legalności/dopuszczalności przetwarzania danych);
Warunki przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych;
Prawa osób, których dane są przetwarzane;
Obowiązki Administratora Danych;
Ochrona danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych;
Rejestrowanie czynności przetwarzania;
Zapewnianie bezpieczeństwa przetwarzania w oparciu o model zarządzania ryzykiem;
Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu i zawiadamianie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu;
Ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje;
Inspektor Ochrony Danych w organach lub podmiotach publicznych;
Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje oraz ogólne warunki nakładania kar pieniężnych.

Szkolenie dla pracowników obejmuje następujące zagadnienia:

Zagadnienia wstępne dotyczące unijnej reformy ochrony danych;
Omówienie nowych i zmienionych definicji;
Prawa osób, których dane są przetwarzane;
Obowiązki pracowników w związku z przetwarzaniem informacji;
Zasady uczestnictwa pracowników w procesie zarządzania ryzykiem danych osobowych;
Zasady uczestnictwa pracowników w procesie informowania o naruszeniach lub podejrzeniach naruszeń danych osobowych;
Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje oraz ogólne warunki nakładania kar pieniężnych;
Przegląd ostatnich zdarzeń ze świata w dziedzinie bezpieczeństwa informacji.
Udostępnij: