System Zarządzania Ciągłością Działania (SZCD/BCM) – ISO 22301

System Zarządzania Ciągłością Działania (SZCD/BCM) – ISO 22301

Ciągłość działania oznacza taktyczne i strategiczne zdolności organizacji (firmy lub instytucji) do zaplanowania, przygotowania i podjęcia kroków zaradczych na wypadek wystąpienia awarii lub zaistnienia innych niekorzystnych zdarzeń, w celu utrzymania realizacji statutowych zadań organizacji (firmy lub instytucji) we wcześniej zaakceptowanym zakresie i warunkach.
Najważniejsze cechy podejmowanych kroków zaradczych to ich wykonalność i skuteczność. Dlatego ocena niezbędnych potrzeb i realnych możliwości organizacji (firmy lub instytucji) w zakresie utrzymania ciągłości działania, zapewnienie właściwej komunikacji i komunikatywność (np. dostosowanie do języka branżowego), a także szkolenia i treningi osób zaangażowanych w utrzymanie ciągłości działania, stanowią o powodzeniu przedsięwzięcia. Ponieważ są to działania o charakterze biznesowym, czasem – wbrew pozorom – zaniechanie działań może przynieść większe korzyści finansowe, niż podejmowanie natychmiastowych i kosztownych kroków zaradczych.

Aby zapewnić realizację statutowych zadań dla organizacji (firmy lub instytucji) nasza firma oferuje specyfikację usług według następujących etapów:

Etap A.   Prace przygotowawcze

Ustalenie obecnego stanu, realnych potrzeb i możliwości w zakresie zapewniania ciągłości działania.
Spotkania w formie warsztatów w celu określania ww. potrzeb i realnych możliwości.

Etap B.   Analiza wymagań dla Planów Ciągłości Działania (PCD)

Analiza wymagań dla Planów Ciągłości działania obejmuje:
Analizę wpływu na biznes (Business Impact Analysis),
Ocenę krytyczności zadań,
Identyfikację wymagań w zakresie ciągłości działania,
Analizę ryzyka i wyboru podejścia do zidentyfikowanego poziomu ryzyka (wykonywana w zakresie niezbędnym dla PCD).
Analizy są prowadzone w formie warsztatów z właścicielami procesów biznesowych oraz właścicielami aktywów.
Opracowanie raportu z wynikami analizy.

Etap C.   Opracowanie Planów Ciągłości Działania

Plany Ciągłości Działania (PCD), to odpowiednio zestawiony i aktualizowany zbiór udokumentowanych procedur i informacji, które są utrzymywane w gotowości do użycia w przypadku zagrożenia, aby umożliwić organizacji (firmie lub instytucji) kontynuowanie jej krytycznych działań biznesowych na akceptowalnym, wcześniej zdefiniowanym poziomie.
Określają racjonalne i metodyczne działania zapobiegawcze, likwidujące bądź ograniczające skutki bezpośrednie poważnych zakłóceń, awarii lub katastrof oraz odtwarzające stan pełnej sprawności organizacji (firmy lub instytucji) po ich wystąpieniu.

Etap D.   Szkolenie i przeprowadzenie treningu

Treningi PCD służą utrzymaniu w gotowości osób i aktywów niezbędnych do zachowania ciągłości działania oraz zapewnieniu aktualności i adekwatności procedur postępowania, a także informacji zawartych w dokumentacji PCD do zagrożeń na jakie narażona jest organizacja (firma lub instytucja).
W ramach realizacji szkoleń proponujemy:
Przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie szkolenia,
Opracowanie scenariusza treningu, przygotowanie oraz przeprowadzenie treningu PCD,
Opracowanie raportu z treningu PCD,
Wprowadzenie zmian do dokumentacji PCD wynikających z wniosków z przeprowadzonego treningu.

Usługi dodatkowe

Nasza firma oferuje także dodatkowe usługi obejmujące:
opracowanie i prowadzenie dedykowanych szkoleń w zakresie utrzymania ciągłości działania,
przygotowanie (opracowanie szczegółowych scenariuszy), prowadzenie i raportowanie testów oraz treningów PCD o różnej skali złożoności i stopniu trudności,
przygotowanie, prowadzenie i raportowanie audytów PCD,
weryfikacji i aktualizacji dokumentacji PCD,
proponowanie/weryfikacje zapisów dot. warunków świadczenia usług przez kluczowych dostawców oraz dostawców awaryjnych w celu zapewnienia ciągłości działania organizacji (firmy lub instytucji) zgodnie z wymaganiami określonymi w PCD.
Nasza firma oferuje również wsparcie w ustanowieniu, wdrożeniu i certyfikacji pełnego Systemu Zarządzania Ciągłością Działania na zgodność z wymaganiami normy ISO 22301.
Udostępnij: