Krajowy System Cyberbezpieczeństwa (KSC)

Krajowy System Cyberbezpieczeństwa (KSC)

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (UKSC), wdrażającej Dyrektywę NIS oraz rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo.

Zakres oferty

Przeprowadzenie audytu luk (wstępnego) – wstępna analiza poziomu zgodności z UKSC;
Przeprowadzenie inwentaryzacji i klasyfikacji elementów składowych usługi kluczowej, w tym:
zasobów informacyjnych,
procesów i procedur,
ról i uprawnień,
kompetencji i kwalifikacji personelu,
wsparcie w procesie inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania,
Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego (w tym analiza podatności) oraz analiza architektury bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;
Przeprowadzenie analizy zagrożeń i oceny ryzyka systemów informacyjnych;
Zaprojektowanie i opracowanie (lub dostosowanie) dokumentacji (polityki, regulaminy, procedury, rejestry, instrukcje itp.) w następujących obszarach:
zarządzania bezpieczeństwem informacji (zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001),
zarządzania ryzykiem (zgodnie z normą PN-ISO 31000),
zarządzanie ciągłością działania (zgodnie z normą ISO 22301),
zarządzanie usługami IT (zgodnie z normą PN-ISO/IEC 20000),
zarządzanie obszarem technologii informacyjnej,
zarządzanie bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego,
bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe,
rozwiązania organizacyjne i zasoby ludzkie,
Wsparcie przy ustanowieniu, wdrożeniu i utrzymaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), zgodnym z normą PN-ISO/IEC 27001;
Wsparcie przy ustanowieniu, wdrożeniu i utrzymaniu Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (SZCD/BCM), zgodnie z normą ISO 22301 (opcjonalnie);
Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla personelu obsługi usługi kluczowej (opcjonalnie);
Przeprowadzenie audytu socjotechnicznego (opcjonalnie);
Przeprowadzenie audytu zgodności z wymaganiami UKSC;
Świadczenie stałej usługi wsparcia merytorycznego dla personelu operatora usługi kluczowej;
Świadczenie stałej usługi wsparcia obsługi incydentów, w tym analizy śledczej oraz zabezpieczenie materiałów dowodowych (opcjonalnie).
Udostępnij: