Krajowe Ramy Interoperacyjności (KRI)

Krajowe Ramy Interoperacyjności (KRI)

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w swojej treści przywołuje szereg rozwiązań teleinformatycznych oraz organizacyjnych, które powinny zostać wdrożone przez podmioty realizujące zadania publiczne.

Zakres wsparcia

Audyt zgodności infrastruktury teleinformatycznej i teletechnicznej;
Weryfikację zabezpieczeń organizacyjnych oraz formalno-prawnych;
Opracowanie zaleceń audytowych oraz harmonogramu wdrożenia;
Przygotowanie wymaganych procedur oraz dokumentacji;
Nadzór nad wdrożeniem zaleceń w zakresie wymaganych procedur oraz dokumentacji;
Zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych i teletechnicznych.

Obszary objęte wsparciem

Bezpieczeństwo teleinformatyczne;
Ochrona danych osobowych;
Zarządzanie ryzykiem;
Zarządzanie ciągłością działania;
Zarządzanie jakością danych.

Oferta naszej firmy obejmuje realizację zadań według przyjętych etapów:

Etap A.   Analiza biznesowa i prace wstępne

Zapoznanie się z istniejącą dokumentacją wewnętrzną;
Analiza wykonalności inwentaryzacji istniejących dokumentów i informacji;
Przedstawienie i ustalenie metodyki inwentaryzacji oraz klasyfikacji informacji;
Opracowanie harmonogramu prac (w szczególności harmonogramu spotkań z kierownikami, w których zostanie przeprowadzona inwentaryzacja oraz z wybranymi kluczowymi pracownikami).

Etap B.   Przeprowadzenie inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania

Przeprowadzanie inwentaryzacji sprzętu komputerowego (serwerów, komputerów oraz urządzeń aktywnych) oraz kluczowego oprogramowania komputerowego – w oparciu o wizję lokalną oraz informacje otrzymane od pracowników działu teleinformatyki (i/lub firmy zewnętrznej obsługującej obszar teleinformatyki);
Opracowanie ewidencji sprzętu wraz z informacjami o zainstalowanym kluczowym oprogramowaniu.

Etap C.   Przeprowadzenie identyfikacji i klasyfikacji informacji

Inwentaryzacja grup oraz podgrup informacji oraz aktywów służących do ich przetwarzania – inwentaryzacja zostanie przeprowadzona na podstawie rozmów z kierownikami oraz wybranymi kluczowymi pracownikami;
Określenie wrażliwości (poufności, integralności i dostępności) zinwentaryzowanych grup oraz podgrup informacji;
Przypisanie właścicieli do poszczególnych grup informacji;
Opracowanie oraz sformalizowanie metodyki klasyfikacji informacji;
Opracowanie zasad postępowania z grupami informacji;
Przeprowadzenie klasyfikacji informacji na podstawie inwentaryzacji;
Prezentacja i omówienie wyników.
Udostępnij: