Audyt Bezpieczeństwa Przetwarzania Informacji Stanowiących Tajemnicę Przedsiębiorstwa

Audyt Bezpieczeństwa Przetwarzania Informacji Stanowiących Tajemnicę Przedsiębiorstwa

Oferta naszej firmy obejmuje audyt bezpieczeństwa przetwarzanych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa polegający na weryfikacji zgodności istniejącego stanu zabezpieczeń w zakresie przetwarzanych informacji z wymogami Ustawy z dnia 6 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy.

Zgodnie z Ustawą, przez tajemnicę przedsiębiorstwa (spółki) należy rozumieć nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. (art. 11, ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

Udostępnij: